วิสัยทัศน์ พันธกิจ

     วิสัยทัศน์ (Vision)

           "สถาบันร่วมผลิตแพทย์ที่ใช้นวัตกรรม สร้างผู้นําด้านระบบสุขภาพ
                     และแพทย์หลังปริญญาที่ได้มาตรฐานสากล
                      เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคม"

     พันธกิจ (Mission)

          ๑. ร่วมผลิตแพทย์และแพทย์หลังปริญญาที่มีทักษะ มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล
        ๒. สนับสนุนการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนางานประจํา
            สู่งานวิจัย รวมถึงงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
        ๓. เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์แพทยศาสตรศึกษา และสาธารณสุข
        ๔. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์แพทย์ และบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ
        ๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
        ๖. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     เป้าประสงค์ (Goal) 

            1. บัณฑิตแพทย์มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
          2. มีบรรยากาศและบริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
          3. มีอาจารย์ ที่มี ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง
          4. มีงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
          5. เป็นแหล่งฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ

     ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 

           1. พัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้ท้องถิ่น
         2. พัฒนาอาจารย์ที่มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
         3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการเพื่อตอบสนอง ยุทธศาสตร์ศูนย์แพทย์
         4. บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
         5. ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
         6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมชุมชน