มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ

1 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
10 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
11 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
12 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
14 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
15 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์