บุคลากร

  1 อ.พญ.วรรณา อาจองค์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
  2 นางภาวิณี อินเลื่อมใส รอง.ผอก.ศศค.ด้านบริหารงานทั่วไป 
  3 นางสวิภาวรรณ ทองน้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
  4 นางลดาวัลย์ พันสอิ้ง พนักงานพิมพ์
   5 นายวจนะชัย ว่องวีระยุทธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
   6 นางสาวสุภารัตน์ เมฆเกษม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   7 นายจิรภัทร นามไพร นักจัดการงานทั่วไป
  8 นางอ้อยอัจฉรา พงษ์สุคนธ์ นักวิชาการศึกษา
   9 นางพีรภัทร เพ็งนิ่ม นักวิชาการศึกษา
  10 นางสาวรุ่งรัตน์ ระย้าแก้ว นักวิชาการศึกษา
  11 นางณัฐริณีย์ บุญมาพิทักษ์ นักวิชาการศึกษา
  12 นางมยุเรศ อ่วมแจง นักวิชาการศึกษา
  13 นางสาววรภักดิ์สกุล พันสืบวงค์ นักวิชาการศึกษา
  14 นางสาวนษวรรณ พัดภู่ นักวิชาการศึกษา
  15 นางสาวนฤมล โพธิ์ปาน นักวิชาการศึกษา
  16 นางสาวทิพย์วรรณ กลมเวช นักวิชาการศึกษา
  17 นางสาวจีรนันท์ อินทับทิม นักวิชาการศึกษา
  18 นางสาวดรุณี นาคปาน นักวิชาการศึกษา
  19 นางสาวปิยะพร ปั้นกล่ำ นักวิชาการศึกษา
   20 นางสาวกาญจน์สุดา มิตรเอม นักวิชาการศึกษา
  21 นางสาวภาวิณี ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา
  22 นางปนัดดา หมอนทอง นักวิชาการศึกษา
  23 นางพรรณนิภา แก่นมณี นักวิชาการศึกษา
  24 นางสาวพจนา จิตรกำเหนิด นักวิชาการศึกษา
  25 นางสาวจันทร์จิรา ฉ่ำอินทร์ นักวิชาการศึกษา
  26 นางสุวรรณี ทองขาว นักวิชาการศึกษา
  27 นางรณิดา พรหมสุ่น นักวิชาการศึกษา
  28 นายวัชระ คงรอด นักวิชาการศึกษา
  29 นางสาวศิรินภา กำแพงแก้ว นักวิชาการศึกษา
  30 นายจีระศักดิ์ จีนด้วง นักวิชาการศึกษา
  31 นางสาวณัชฐกานต์ เอมอิ่ม นักวิชาการศึกษา
  32 นางสุกัญญา พระรอด นักวิชาการศึกษา
  33 นางสาวปุญชรัสมิ์ หลำทิม นักวิชาการศึกษา
  34 นางสาวณิชกานต์ เกตุคำ นักวิชาการศึกษา
  35 นางสาวจันทิมา ไม้ส้มซ่า นักวิชาการศึกษา
  36 นางสาวกรรณิการ์ พยาวัง นักวิชาการศึกษา
  37 นางพิชญา เพิ่มไทย นักวิชาการศึกษา
  38 นางสาวสนิทพร หนิมพานิช นักวิชาการศึกษา
  39 นางเปมิกา ทองดอนคำ เจ้าพนักงานธุรการ
  40 นางสาวรุ้งตระวัน พุดตาน เจ้าพนักงานธุรการ
  41 นางปิยะภรณ์ อินทร์ชื่น เจ้าพนักงานธุรการ
  42 นางประไพ ปัญญา พนักงานประจำตึก
  43 นางสุวรรณี  ศรศิริ พนักงานประจำตึก
  44 นางกัลยา จอมจา พนักงานประจำตึก
  45 นส.ณัฐพร ปันเขียว พนักงานประจำตึก